Biz hakda

kompaniýasy

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

KASON MOTORS, Şandong welaýatynyň Liaocheng şäherinde, Hytaýyň iň uly awtoulag söwda bazaryna ýakyn ýerde ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz 1986-njy ýylda esaslandyryldy, awtoulag, dwigatel we awtoulag zapas şaýlaryny öndürmek, gözleg we söwda bilen meşgullanýar. KASON EV täze energiýa ulaglarynyň söwdasyna ünsi jemleýär. we ikinji el ulaglary we ýaşyl täze energiýa ulaglaryny dünýä getirmegi maksat edinýär.Önümlerimiz dünýäde gaty meşhur. Esasanam Afrikada, Aziýada, Europeewropada we beýlekilerde. Hytaýyň güýçli täze energiýa ulaglaryny öndürmek kuwwatyna, çalt eltiş mümkinçiliklerine, ýokary hilli we güýçli hyzmat mümkinçiliklerine bil baglaýarys.Müşderilerimize tygşytly täze energiýa ulagy çözgütleri bilen üpjün edýäris.Şeýle hem, dünýädäki adamlar bilen işewür gatnaşyklar gurmak isleýäris. Awtoulaglara zerurlyk bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz siziň talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Näme üçin bizi saýlaýar?

awtoulag
awtoulag
awtoulag

ÜPJÜNÇILIKLERI

Ilki bilen hil, Kason EV önümiň netijeliligini we hilini 10 ýyl ozal ýokarlandyryp başlady.Elektrik ulaglary pudagynda Kasonyň önümleri dünýäde iň ýokary derejä çykdy.

Maýa goýum

Gözleg üçin ägirt uly fond goýýarys we her ýyl azyndan iki sany täze awtoulag görnüşini bazara çykarýarys

TERJIMEÇILIK BIRINJI

Kason topary her e-poçta 12 sagadyň dowamynda jogap berer, her sargydy wagtynda berer we haýsydyr bir mesele ýüze çykanda Kason Group size ilkinji gezek çözmäge kömek eder.

awtoulag
awtoulag
awtoulag

HYZMATYMYZ

Kason Group, önüm tehnologiýasy we hili boýunça güýçli kuwwata eýe däl, halkara işewürligi we hyzmaty boýunça ajaýyp tejribä eýedir.Kason topary her bir müşderi üçin kanagatlanarly hyzmat eder.

BIZIAM TEAM

“Kason Group” 60-dan gowrak ýurda eksport etdi we örän oňat abraý gazandy we Ispaniýada, Meksikada, Hindistanda, Päkistanda, Taýlandda, Eastakyn Gündogar Aziýada, Gündogar Afrika, Günorta Afrika we Gonkongda öz ýa-da hyzmatdaş şahamçasyny döretdi.

Ajaýyp awtoulag söwdasy

Kason EV, Hytaýdan eksport edilýän abraýly ulaglaryň on ýyla golaý tejribesine esaslanýar, esasy işine Sedan, SUV, Commercial Van we ş.m. girýär.Daşky gurşawy habardar etmek we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen elektrik ulagy awtoulag innowasiýalarynyň täze eýýamyny açýar.Biziň kompaniýamyz, dünýädäki awtoulag söwdasy dilerlerini iň täze elektrik ulagy bilen üpjün etmäge taýýardyr we daşky gurşawy goramagy ösdürmäge borçlanýar.


Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň