• BANNER1
  • BANNER2
  • BANNER3

Biz hakda

2017-nji ýyldaky Bronkoda tapjak iň ýakyn zat

KASON MOTORS, Şandong welaýatynyň Liaocheng şäherinde, Hytaýyň iň uly awtoulag söwda bazaryna ýakyn ýerde ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz 1986-njy ýylda esaslandyryldy, awtoulag, dwigatel we awtoulag zapas şaýlaryny öndürmek, gözleg we söwda bilen meşgullanýar. KASON EV täze energiýa ulaglarynyň söwdasyna ünsi jemleýär. we ikinji el ulaglary we ýaşyl täze energiýa ulaglaryny dünýä getirmegi maksat edinýär.Önümlerimiz dünýäde gaty meşhur. Esasanam Afrikada, Aziýada, Europeewropada we beýlekilerde. Hytaýyň güýçli täze energiýa ulaglaryny öndürmek kuwwatyna, çalt eltiş mümkinçiliklerine, ýokary hilli we güýçli hyzmat mümkinçiliklerine bil baglaýarys.Müşderilerimize tygşytly täze energiýa ulagy çözgütleri bilen üpjün edýäris.Şeýle hem, dünýädäki adamlar bilen işewür gatnaşyklar gurmak isleýäris. Awtoulaglara zerurlyk bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz siziň talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

10 ýyldan gowrak

Bronko gurluşyk tejribesi

“Classic Ford Broncos” bilen bäsleşigimiziň arasyndaky tapawut, Braýanyň jikme-jikliklere üns bermegi.

Aýratynlyk bilen

awtoulag (1)
awtoulag (2)
awtoulag (3)
awtoulag (4)
awtoulag (5)
awtoulag (6)
awtoulag (7)
awtoulag (8)

Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň