اخبار شرکت

  • مشتری با استقبال گرم به بازدید آمد

    در سال 2021، 09.14-2021. 09.15، جردن و سایر هیئت های مشتری با پنج نفر برای بازدید و بازدید آمدند.مدیر لیو و رهبران شرکت مربوطه از او به گرمی استقبال کردند.دو طرف مذاکرات تجاری را انجام دادند و به طیف گسترده ای از اهداف همکاری دست یافتند.
    ادامه مطلب

اتصال

به ما فریاد بدهید
به روز رسانی ایمیل را دریافت کنید